Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Ευρωπαϊκή Ένωση

Σ' αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ, Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα υπομνήματα και τις καταγγελίες του Συνδέσμου μας, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο μας καθώς και τον χώρο του αυτοκινήτου σε όλη την Ευρώπη.


Υπομνήματα - Καταγγελίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κανονισμοί Ε.Ε.
Νομοθεσία Ε.Ε.
Αποφάσεις Δ.Ε.Κ.
30/05/2018
Κανονισμός (ΕΕ) 858/30-5-2018
για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
 
29/04/2014
Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 3ης Απριλίου 2014.
Για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ...
 
27/05/2010
Κανονισμός (Ε.Ε) αριθ. 461/2010 της Επιτροπής της 27-5-2010
Σχετικά μετην εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας .................
 
27/04/2010
Προσχέδιο για το νέο Block Exemption
 
18/06/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 595/18-6-2009
σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ
 
23/04/2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008
Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας)
 
20/06/2007
Κανονισμός (ΕΕ) 715/20-6-2007
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων
 
16/01/2004
Οδηγία 2003/127/ΕΚ
Οδηγία 2003/127/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2003 που τροποποιεί την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων...
 
01/09/2002
Απαντήσεις του BEUC (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών), προς την Οικονομική & Νομισματική Επιτροπή του Ε.Κ.
Ερωτήσεις που αφορούν το Block Exemption
 
01/08/2002
Ερωτήσεις που αφορούν τον κανονισμό 1400/2002
Οι ερωτήσεις εκείνες που υποβλήθηκαν συχνοτερά ή φαίνονται να παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον, παρατίθενται στην σύνεχεια μαζί με τις απαντήσεις......
 
31/07/2002
Block Exemption (Κανονισμός) 1400/2002 της Ε.Ε.
Ο κανονισμός 1400/2002 που θεσπίστηκε απο την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τομέα της αυτοκινητοβιαμηχανίας .....
 
10/05/2002
Θέσεις των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA)
Σχετικά με το ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Block Exemption.
 
01/06/1999
Οδηγία 1999/37/ΕΚ
Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων...
 
12/10/1992
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992
Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies