Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Νομοθεσία

Σ’ αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για τους Νόμους και τις Αποφάσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεών μας και πάνω στα διάφορα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία κατά καιρούς προκύπτουν.


Υπουργείο Οικονομικών
Φορολογικά Θέματα
Τελωνιακά Θέματα
Λοιπά θέματα
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Διάφοροι Άλλοι Νόμοι
05/07/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470) και άλλες ρυθμίσεις...
 
27/01/2022
Εγκύκλιος Αρ. Πρ.:Ε.2009 "Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί θεμάτων σχετικών με τα τέλη κυκλοφορίας"
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί θεμάτων σχετικών με τα τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση διαγραφής οχήματος, θέσης σε ακινησία και μεταβίβασης εντός του χρόνου παράτασης της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και τη θέση των οχημάτων σε ακινησία...
 
30/12/2021
ΦΕΚ 6322 Β' 30/12/2021 Τέλη κυκλοφορίας
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία...
 
18/10/2021
ΦΕΚ Β' 4800 18/10/2021 "Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων".
Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων...
 
07/10/2021
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/03-06-2003 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»...
 
28/09/2021
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. Πρ.: Ε.2186
«Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοιχτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/01»
 
26/07/2021
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. Πρ.: Ε.2156
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 «Κατάργηση της Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης - Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν. 2960/2001- Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις» του νόμου 4818/21 (ΦΕΚ 124/Α΄) του Υπουργείου Οικονομικών...
 
18/07/2021
ΦΕΚ 124 'Α 18/07/2021 Άρθρο 52
Άρθρο 52: «Κατάργηση της Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης - Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν. 2960/2001- Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις»...
 
11/02/2021
ΑΠ.1025/2021 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 01/21 και 02/21
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021...
 
21/01/2021
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ αρ.πρ.: Ε. 2015
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40, 54, 55 και 57 του ν.4758/2020 (Α΄242/4.12.2020) «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις»...
 
07/12/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΑΔΑ: ΩΦΚΡ46ΜΠ3Ζ-ΨΛΧ
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 «Υπολογισμός τέλους ταξινόμησης με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 - Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001» και του άρθρου 65 «Επιστροφή καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης οχημάτων που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. - προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 130 του ν. 2960/2001» του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ 242/Α΄), «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις»...
 
07/12/2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σύμφωνα με το κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της 7ης/12/2020 παρατείνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2021 κατά δύο μήνες, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021...
 
23/11/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΑΔΑ: 66ΘΘ46ΜΠ3Ζ-Ο9Τ
«Ρυθμίσεις Φορολογικών Οφειλών και Οφειλών Επιχειρηματικών Δανείων και λοιπές ρυθμίσεις αναστολής καταβολών»...
 
20/11/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: A.1253
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε....
 
14/09/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΑΔΑ:Ψ7ΑΘ46ΜΠ3Ζ-ΝΚΠ
Τροποποίηση ΠΟΛ.1184/2018απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε....
 
24/07/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: Ε 2117
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α΄133)...
 
21/07/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: Ε 2111
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136), σχετικά με την καταβολής σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος...
 
09/07/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: Α.1163
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής...
 
24/06/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: Α.1156
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013...
 
15/06/2020
Εγκύκλιος ΑΔΑ: 6ΑΩΣ46ΜΠ3Ζ-ΒΨ9
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), τροποποιήθηκε και ισχύει...
 
15/06/2020
Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΠ5Ξ46ΜΠ3Ζ-ΘΞ0
Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...
 
15/06/2020
Εγκύκλιος ΑΔΑ: Ω5ΨΦ46ΜΠ3Ζ-95Θ
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του...
 
23/04/2020
Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ.: ΑΔΑ:62Δ146ΜΠ3Ζ-ΚΟ9
«Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών...
 
27/02/2020
ΑΔΑ:ΑΔΑ:6Α8Ε46ΜΠ3Ζ-ΨΙΗ
«Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013)...
 
30/09/2019
Αρ.Πρωτ.: Α. 1365 / 30-09-2019
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει»....
 
08/08/2019
Αρ. Πρωτ.: Ε.2156 / 08-08-2019
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων...
 
02/08/2019
Αρ.Πρωτ.: Ε.2152 / 02-08-2019
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας....
 
08/07/2019
Αρ.Πρωτ.: Ε.2131 / 08-07-2019
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος...
 
20/06/2019
Αρ.Πρωτ.: Α.1229 / 20-06-2019
ΘΕΜΑ: Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο....
 
23/04/2019
Αρ.Πρωτ.: Ε.2065 / 23-04-2019
Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών - Συμμόρφωση με ΣτΕ 89/2019...
 
01/03/2019
Αρ.Πρωτ.: Ε.2037 / 01-03-2019
Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων...
 
17/01/2019
Αρ. Πρωτ.: E.2012 / 17-01-2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549/2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων....
 
15/01/2019
Αρ.Πρωτ.: A.10172019 / 15-01-2019
Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων...
 
31/12/2018
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
Η φορολογική επιβάρυνση, που συνιστά η επιβολή τελών κυκλοφορίας, συνδέεται με χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως ο κυβισμός, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η χρονολογία ταξινόμησης – πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα...
 
20/12/2018
ΠΟΛ. 1235 / 20-12-2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199)...
 
18/12/2018
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1188383 / 18-12-2018
«Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών»...
 
14/12/2018
ΠΟΛ. 1228 / 14-12-2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 201)...
 
13/12/2018
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1184793 / 13-12-2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45231/20.04.2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)»...
 
04/12/2018
ΠΟΛ. 1219 / 04-12-2018
Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών...
 
26/11/2018
ΠΟΛ. 1215 / 26-11-2018
Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)...
 
19/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1171568 / 19-11-2018
Θέμα: Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας...
 
25/06/2018
ΠΟΛ. 1121 /25-06-2018
«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013»...
 
21/05/2018
Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018
Θέμα: «Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.».
 
13/04/2018
ΠΟΛ. 1069 /13-04-2018
«Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017»...
 
12/02/2018
ΠΟΛ. 1025/12-02-2018.
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α) για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση και των βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση...
 
21/12/2017
ΠΟΛ. 1217/21-12-2017. Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης του ειδικού βιβλίου των μεταπωλητών του άρθρου 45 του κώδικα ΦΠΑ.
 
19/07/2017
Χρόνοι παραγραφής μετά την απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017.
Με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1738/2017 κρίθηκε οριστικά, και μάλιστα ομόφωνα, το πολύ σημαντικό ζήτημα της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς έλεγχο για την επιβολή φόρων και το πότε μπορεί να παραταθεί νομοθετικά το δικαίωμά του αυτό και να είναι συνταγματικά επιτρεπτό...
 
06/07/2017
ΠΟΛ. 1102/6-7-2017 (ΦΕΚ. Β' 2382/13-7-17)
Αφορά τα λουκέτα των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων...
 
25/07/2016
ΠΟΛ. 1112/25-7-2016
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα .......»
 
24/06/2016
ΠΟΛ.1088/24-6-2016
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 - 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.
 
12/05/2016
Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-5-2016)
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις - Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για το 2016.
 
11/04/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1057706 ΕΞ 2016
ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου-διαχειριστή Ε.Π.Ε. και μετόχου-μέλους ΔΣ Α.Ε.»
 
07/04/2016
ΠΟΛ. 1044/07-04-2016 (ΦΕΚ.1038/Β'/18-04-2016)
Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013».....
 
05/04/2016
Νόμος 4378/2016 (ΦΕΚ.55/Α'/5-4-2016)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις. Άρθρο 11. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α ́ 265) Χρονομίσθωση αυτ/των με ξένες πινακίδες ( leasing ). Άρθρο 14. Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας ( Απόσυρση αυτ/των έως 20-5-2016 και έως 31-5-2016 ο εκτελωνισμός )
 
01/04/2016
Νόμος 4374/2016 (ΦΕΚ.50/Α'/1-4-2016)
Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4374 με τις μεταβολές στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος…..
 
28/03/2016
ΠΟΛ. 1038/28-03-2016
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β' 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α' 170 - Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει».
 
29/02/2016
ΠΟΛ. 1029/29-02-2016
Κοινοποίηση της με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με ασφαλιστικές οφειλές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση.
 
29/02/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1033291 ΕΞ 2016
Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2016.
 
17/02/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016
Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
 
12/02/2016
ΠΟΛ. 1023/12-02-2016
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης.
 
01/02/2016
ΠΟΛ. 1016/01-02-2016
Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1274 (ΦΕΚ Β΄2919/30.12.2015).
 
26/01/2016
ΠΟΛ. 1015/26-01-2016
Στατιστικά κατώφλια έτους 2016 για την υποβολή δήλωσης Intrasat.
 
22/01/2016
ΠΟΛ. 1011/22-01-2016
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
21/01/2016
ΠΟΛ. 1020/21-01-2016
Κοινοποίηση ττης υπ'αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού.
 
31/12/2015
ΠΟΛ. 1034/31-12-2015
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ 1657Β’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’)».
 
30/12/2015
ΠΟΛ. 1274/30-12-2015
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015.
 
12/11/2015
Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015/12.11.2015 Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης
Μεταφορά προς συμψηφισμό ζημιάς ατομικής εμπορικής επιχείρησης για χρήσεις πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 ( ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015/12.11.15 της Γ.Γ.Δ.Ε )
 
02/11/2015
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Α.Π.: ΔΕΛ Ε 1142456 ΕΞ 2015
Ανακοίνωσητης FATF στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.......................
 
16/07/2015
Ν. 4334/16-7-2015 (ΦΕΚ. 80 Α'/2015)
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).
 
03/07/2015
ΠΟΛ. 1143/3-7-2015 (Γ.Γ.Δ.Ε.)
ΘΕΜΑ: Εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015).
 
03/07/2015
ΠΟΛ 1147/3-7-2015
Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1133/2015 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης.
 
30/06/2015
ΠΟΛ. 1135/30-06-2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 – Τροποποίηση της ΠΟΛ.1085/2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
 
25/06/2015
ΠΟΛ. 1130/25-06-2015
ΠΟΛ. 1130/25-06-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του ν.4172/2013
 
25/06/2015
ΠΟΛ 1133/25-6-2015
«Οφειλή τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους».
 
18/06/2015
ΠΟΛ. 1124/18-06-2015
«Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’)».
 
17/06/2015
ΠΟΛ 1126/17.6.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων
 
15/06/2015
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ2015
ΘΕΜΑ: Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012.
 
15/06/2015
ΠΟΛ. 1121/15-06-2015
Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.
 
10/06/2015
ΠΟΛ 1117/10-6-2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής.
 
10/06/2015
ΠΟΛ 1119/10.6.2015
Εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ΄ & ε΄ του Κώδικα ΦΠΑ σε σχέση με το άρθρο 14 του ίδιου Κώδικα για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών
 
02/06/2015
Α.Π.: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ2015
Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
 
02/06/2015
ΠΟΛ.: 1113/02.06.2015
Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'), Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες ..................
 
27/05/2015
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 121/27-05-2016
Αν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) περί αυτεπαγγέλτου συμψηφισμού, με οφειλές προς την Φορολογική Διοίκηση καθώς και του άρθρου 12 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) περί αποδεικτικού ενημερότητας, κατά τη διαδικασία επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου στους δικαιούχους της παρ. 5 του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και……
 
21/05/2015
ΠΟΛ 1108/21-05-2015
Θέμα: ''Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015)''
 
19/05/2015
ΠΟΛ 1106/19-05-2015
Θέμα: «Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)»
 
14/05/2015
ΦΕΚ Α' 51/14-05-2015
"Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για τους υπόλοιπους μήνες του έτους, μετά την άρση ακινησίας"
 
13/05/2015
ΠΟΛ 1104/13-05-2015
Θέμα: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή
 
11/05/2015
ΠΟΛ 1102/11-05-2015
Θέμα: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014»
 
11/05/2015
ΠΟΛ 1101/11-05-2015
Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του
 
05/05/2015
ΠΟΛ 1100/05-05-2015
Θέμα: «Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.»
 
28/04/2015
ΠΟΛ 1097/28-04-2015
Θέμα: Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.
 
23/04/2015
ΠΟΛ 1095/23-04-2015
Θέμα: Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1023/2015 (ΦΕΚ 252Β΄/20.2.2015) και ισχύει.
 
17/04/2015
ΠΟΛ 1092/17-04-2015
Θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»
 
15/04/2015
ΠΟΛ 1085/15-04-2015
Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014».
 
09/04/2015
ΠΟΛ 1091/09-04-2015
Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β΄373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.
 
08/04/2015
ΠΟΛ 1083/08-04-2015
Θέμα: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
 
07/04/2015
ΠΟΛ 1080/07-04-2015
Θέμα: Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015)
 
06/04/2015
ΠΟΛ 1077/ 06-04-2015
Θέμα: «Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)»
 
06/04/2015
ΠΟΛ 1078/06-04-2015
Θέμα: Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 
06/04/2015
ΠΟΛ 1079/06-04-2015
Θέμα: Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ.
 
06/04/2015
ΠΟΛ 1082/06-04-2015
Θέμα: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 - Φ2 TAXIS)
 
06/04/2015
ΠΟΛ 1079/06-04-2015
Θέμα: Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ.
 
01/04/2015
ΠΟΛ 1074/01-04-2015
Θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013»
 
31/03/2015
ΠΟΛ 1072/31-03-2015
Θέμα: Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φορού στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 
31/03/2015
ΠΟΛ 1073/31-03-2015
Θέμα: «Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013».
 
27/03/2015
ΠΟΛ 1070/27-3-2015
Θέμα: Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 
26/03/2015
Α.Π.: ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889 ΕΞ 2015/26-03-2015
Θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής».
 
26/03/2015
ΠΟΛ 1076/26-03-2015
Θέμα: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος ( άρθρα 30-34 Ν.4172/13 ). Τεκμήρια διαβίωσης .................
 
24/03/2015
Α.Π.: ΔΕΛ Β 1039767 ΕΞ 2015/24-03-2015
Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4321/2015».
 
21/03/2015
Νόμος 4321/21-3-15-ΦΕΚ Α' 32 ''Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας''
Ρυθμίσεις έως 100 δόσεις, για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση. Αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου για το άρθρο 21, «Παρακρατούμενος φόρος 26% επί των εταιρειών για εισαγωγές από Κύπρο, Βουλγαρία........»
 
19/03/2015
ΠΟΛ 1060/19-03-2015
Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013.
 
18/03/2015
ΠΟΛ 1059/18-03-2015
Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013.
 
02/03/2015
ΠΟΛ 1056/02-03-2015
Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
 
27/02/2015
Α.Π.: Δ12 1027881 ΕΞ 2015/27-02-2015
Θέμα: Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013
 
27/02/2015
ΠΟΛ 1053/27-02-2015
Θέμα: ''Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.''
 
12/02/2015
ΠΟΛ 1047/12-02-2015
Θέμα: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4172/2013
 
10/02/2015
ΠΟΛ 1044/10-02-2015
Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)
 
02/02/2015
ΠΟΛ 1037/02-02-2015
Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση.
 
30/01/2015
ΠΟΛ 1034/30-01-2015
Θέμα: Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου.
 
26/01/2015
ΠΟΛ 1042/26-01-2015
Θέμα: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
 
26/01/2015
ΠΟΛ 1032/26-01-2015
Θέμα: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).
 
26/01/2015
ΠΟΛ 1039/26-01-2015
Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
 
23/01/2015
Α.Π.: ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23-01-2015
Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’(ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'/23.3.1990)
 
23/01/2015
Α.Π.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015/23-01-2015
Θέμα:''Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής''
 
23/01/2015
ΠΟΛ 1043/23-01-2015
Θέμα: Διαγραφή προσαύξησης 2% της δεύτερης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις πρώτες φορολογικές περιόδους 2014
 
21/01/2015
ΠΟΛ 1024/21-01-2015 ''Νέος Λογιστικός Νόμος''
''Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»''
 
16/01/2015
ΠΟΛ 1019/16-01-2015
Θέμα : Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής.
 
09/01/2015
ΠΟΛ 1010/09-01-2015
Θέμα: Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ
 
09/01/2015
Α.Π.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/09-01-2015
Θέμα: Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013.
 
31/12/2014
ΠΟΛ 1002/31-12-2014
Θέμα: ''Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.''
 
31/12/2014
ΠΟΛ 1003/31-12-2014 ''Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις''
Νέος Λογιστικός Νόμος - Θα ακολουθήσουν ερμηνευτικές Εγκύκλιοι
 
30/12/2014
ΠΟΛ 1264/30-12-2014 ''Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.''
Αφορολόγητα αποθεματικά
 
24/12/2014
Ν. 4316/24-12-2014 - ΦΕΚ Α' 270
''Παράταση της απόσυρσης για το 2015'' - Άρθρο 85, σελίδα 8302
 
11/12/2014
Α.Π.: Δ15 1163278 ΕΞ2014/11-12-2014 ''Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013''
 
24/11/2014
Νόμος 4308/24-11-2014 ΦΕΚ. 251 Α'
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Στο άρθρο 38 καταργεί την ερμηνευτική ΠΟΛ. 1004/4-1-2013 του ΚΦΑΣ (Ν. 4093/12) και άλλες..............
 
20/11/2014
ΠΟΛ 1245/20-11-2014 ''Τροποποίηση της Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β')
''Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στην φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α'/31.10.2014)''
 
10/11/2014
Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών
Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για πολίτες, από το taxisnet
 
07/11/2014
ΠΟΛ 1236/07-11-2014 ''Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν 4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/31.10.2014)''
 
04/11/2014
Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών
Διευκρίνηση για τα έντυπα τελών κυκλοφορίας του 2015
 
03/11/2014
Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών
Απλοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής προϊόντων με ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυτοκίνητα
 
03/10/2014
ΠΟΛ 1219/6.10.2014/03-10-2014 ''Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013''
Αφορά όλα τα εταιρικά αυτοκίνητα η φορολόγιση του 30% εκτός....... Σημειώνεται ότι με βάση την 129/2534/20.1.2010 ΚΥΑ (Β' 108), η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ν. 4172/2013 δεν καταλαμβάνει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης..... (στο τέλος της παραγράφου 2)
 
01/10/2014
ΠΟΛ 1216/01-10-2014 ''Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β' του άρθρου 23 του ν.4172/2013''
Για συναλλαγές άνω των 500 euro, η τμηματική ή ολική εξόφληση πρέπει να γίνεται με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
 
30/09/2014
ΠΟΛ 1214/30-09-2014 ''Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ''
 
26/09/2014
ΠΟΛ 1212/26-09-2014 ''Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους''
 
25/09/2014
Α.Π.: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ2014/25-09-2014 ''Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής''
 
18/09/2014
ΠΟΛ 1207/18-09-2014 ''Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') ''Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών'', όπως ισχύει''
 
25/08/2014
ΠΟΛ 1198/25-08-2014 ''Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ''
 
13/08/2014
Α.Π.: ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ2014/13-08-2014 ''Συμπλήρωση της υπ' αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β 1867)''
''Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο''
 
12/08/2014
ΠΟΛ 1191/12-08-2014 ''Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate)''
Από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.4172/2013
 
01/08/2014
ΠΟΛ 1189/01-08-2014 ''Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει''
 
24/07/2014
Α.Π.: ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ2014/24-07-2014 ''Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής''
 
14/07/2014
ΠΟΛ 1175/14-07-2014 ''Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013''
 
14/07/2014
ΠΟΛ 1174/14-07-2014 ''Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013)''
Κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα
 
14/07/2014
ΠΟΛ 1176/14-07-2014 ''Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β')''Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών'', όπως ισχύει''
 
08/07/2014
ΠΟΛ 1173/08-07-2014 ''Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου''
 
08/07/2014
Α.Π.: ΔΕΛ Δ 1101242 ΕΞ2014/08-07-2014 ''Δημόσια Ανακοίνωση της FAFT''
Σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίας στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Ιουνίου 2014
 
19/06/2014
Α.Π.: ΔΕΣ 1092026 ΕΞ2014/19-06-2014 ''Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής''
 
04/06/2014
ΠΟΛ 1162/04-06-2014 ''Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών''
 
29/05/2014
ΠΟΛ 1156/29-05-2014 ''Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet''
 
27/05/2014
ΠΟΛ.1153/27.5.2014 Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις
 
16/05/2014
ΠΟΛ 1148/16-05-2014 ''Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013''
 
08/05/2014
ΠΟΛ 1133/08-05-2014 '' Μη επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών''
 
30/04/2014
ΠΟΛ 1127/30-04-2014 ''Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014''
 
23/04/2014
ΠΟΛ 1115/23-04-2014 ''Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος- μέλος''
 
16/04/2014
ΠΟΛ 1110/16-4-2014 ''Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας''
''Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για τους υπόλοιπους μήνες του έτους''
 
15/04/2014
Α.Π.: ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ2014/15-04-2014 ''Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων''
 
14/04/2014
Ν. 4258/14-04-2014 - ΦΕΚ Α' 94
Άρθρο 33, §4 Β, Σελίδα 1599 ''Αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες τα τέλη κυκλοφορίας, μετά την άρση ακινησίας''
 
07/04/2014
Νόμος 4254/7-4-2014 (ΦΕΚ Α' 85/14) ''Πολυνομοσχέδιο 2014''
Στις σελίδες 1484 έως 1487 ειδικά για τα αυτοκίνητα, θα δείτε: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.: Συμπλήρωση φορολογικών ρυθμίσεων σχετικά με το έτος πρώτης κυκλοφορίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.: Ρυθμίσεις για τα εταιρικά οχήματα. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4.: Μη άρση ακινησίας οχημάτων και διαγραφή από το Μητρώο οχημάτων λόγω εξαγωγής ή καταστροφής. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5.: Φορολογική μεταχείριση οχημάτων που προέρχονται από διασκευή διπλοκάμπινων οχημάτων-Κυρώσεις παράνομων διασκευών αυτοκινήτων οχημάτων.
 
07/04/2014
Νόμος 4254/7-4-2014 (Μέρος του νόμου) Παράγραφος Δ.
Υποπαράγραφος Δ.1: Συμπλήρωση φορολογικών ρυθμίσεων σχετικά με το έτος πρώτης κυκλοφορίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. (Τροποποίηση του νόμου 4111/13 άρθρο 44 παραγρ. 1 επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης)
 
02/04/2014
ΠΟΛ 1090/02-04-2014 ''Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014''
 
24/03/2014
ΠΟΛ 1089/24-03-2014 ''Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.''
Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΠΟΛ. 1113/23.5.2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών
 
19/03/2014
ΠΟΛ 1081/19-03-2014 ''Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις''
 
17/03/2014
ΠΟΛ 1076/17-03-2014 ''Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013''
 
17/03/2014
ΠΟΛ 1078/17-03-2014 ''Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014''
 
17/03/2014
ΠΟΛ 1064/17-03-2014 ''Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα''
Με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013
 
14/03/2014
ΠΟΛ 1074/14-03-2014 ''Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής''
 
07/03/2014
ΠΟΛ 1070/07-03-2014 ''Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014''
 
26/02/2014
ΠΟΛ 1065/26-02-2014 ''Συμπλήρωση-τροποποίηση των Αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε. περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει''
ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β' 3398)
 
17/02/2014
ΠΟΛ 1050/17-02-2014 ''Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων''
Των περιπτώσεων β',γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 170)
 
07/02/2014
ΠΟΛ 1046/07-02-2014 ''Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φ.Μ.Υ., της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα και της Οριστικής Δήλωσης Εισοδημάτων από Επιχειρήσεις''
Φ.Μ.Υ.- Έντυπο Ε7-Φ-01.015, Έντυπο Ε20/TAXIS, Έντυπο Ε21/TAXIS, και υποχρέωση υποβολής τους και απόδοσης του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση
 
30/01/2014
ΠΟΛ 1034/30-01-2014 ''Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς''
Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167)
 
21/01/2014
Α.Π.: ΔΕΣ Γ 1013171 ΕΞ2014/21-01-2014 ''Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής''
 
20/01/2014
ΠΟΛ 1023/20-01-2014 Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014''
Διευκρινίσεις με τις βασικές αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014
 
14/01/2014
ΠΟΛ 1021/14-01-2014 ''Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας''
 
07/01/2014
ΠΟΛ 1014/07-01-2014 ''Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης''
Του άρθρου 41 του ν.4172/2013
 
07/01/2014
ΠΟΛ 1022/07-01-2014 ''Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών''
 
03/01/2014
Ν. 2367/10-4-1953 ''Δήλωση ακινησίας, Κυρώσεις, Δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, Τέλη ταξινόμησης''
Άρθρο 22. Αυτοκίνητα που βρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας κινούνται μόνο με Μ. Στη σελίδα 10, μπορείτε να δείτε τα σχετικά θέματα
 
03/01/2014
Αναγκαστικός Νόμος 154/21-1-1967 ΦΕΚ 180 Α'/1967
Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 2367/1953, ‘’καθεστώς φορολογικής ακινησίας αυτοκινήτων’’.
 
31/12/2013
ΠΟΛ 1001/31-12-2013 ''Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α')
 
31/12/2013
ΠΟΛ 1004/31-12-2013 ''Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29 Σεπτεμβρίου 1999''
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν.4172/2013
 
31/12/2013
ΠΟΛ 1005/31-12-2013 ''Απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή''
Με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής
 
31/12/2013
ΠΟΛ 1006/31-12-2013 ''Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης /Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας''
 
31/12/2013
ΠΟΛ 1286/31-12-2013 ''Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων''
 
31/12/2013
ΠΟΛ 1288/31-12-2013 ''Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούνται, καθώς και που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών μηχανισμών Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.''
Του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α')
 
27/12/2013
ΠΟΛ 1009/27-12-2013 ''Αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων''
Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ.
 
27/12/2013
ΠΟΛ. 1274/2013 (ΦΕΚ.3398/Β'/31-12-2013)
«Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), όπως ισχύει».
 
18/12/2013
ΠΟΛ 1269/18-12-2013 ''Πρόσκαιρες εγκαταστάσεις-Έννοια υποκαταστήματος''
 
11/12/2013
ΠΟΛ 1262/11-12-2013 ''Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης Νομικής μορφής με τις διατάξεις του Ν.4072/2012''
 
05/12/2013
ΠΟΛ 1264/05-12-2013 ''Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της ''Επιβολής φόρου πολυτελούς διαβίωσης''
Των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α)
 
27/11/2013
ΠΟΛ 1254/27-11-2013 ''Ευθύνη του μοναδικού εταίρου και εκ του Νόμου διαχειριστή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και του κατ' ουσίαν ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εταιρίας για τα χρέη αυτής από φόρους''
 
13/11/2013
ΠΟΛ 1245/13-11-2013 ''Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α)''
Όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α)
 
11/11/2013
ΠΟΛ 1243/11-11-2013 ''Οδηγίες για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παράβολων που αφορούν ειδικό τέλος εκπρόθεσμου ελέγχου οχήματος σε ΙΚΤΕΟ από τις Δ.Ο.Υ. που τα προμήθευσαν''
 
24/09/2013
ΠΟΛ 1216/24-09-2013 ''Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων''
Της παρ.22 του άρθρου 3 και της περ.Ζ της παρ.1 του άρθρου 28 του Ν.4110/23.1.2013 (ΦΕΚ Α'17) ''Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις'', όπως ισχύουν μετά την τροποποιησή τους με τις διατάξεις της περ.Γ' της παρ.5 και της παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4141/5.4.2013 (ΦΕΚ Α'81) ''Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστόσεων και άλλες διατάξεις'', της παρ.6 της υποπαρ. Δ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/9.5.2013 (ΦΕΚ Α'107) ''Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013'' και της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.4170/12.7.2013 (ΦΕΚ Α'163) ''Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις''.
 
23/09/2013
ΠΟΛ 1218/23-09-2013 ''Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.4178/08.08.2013 (ΦΕΚ 174 Α) - Διάκριση της περίπτωσης διαγραφής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. προστίμων για αυθαίρετα κτίσματα με/χωρίς επιστροφή''
Α)Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 20 ''Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων'',της παρ.1 του άρθρου 24 ''Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων'',της παρ.3 του άρθρου 25 ''Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών'',της παρ.8 του άρθρου 30, ''Μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου Α'' και παροχή σχετικών οδηγιών. Β) Επισυνάπτεται το 36796/01.08.2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής.
 
26/07/2013
Ν. 4174/26-07-2013 - ΦΕΚ Α' 170 (ΚΦΔ)
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας... άρθρο 54, διαδικαστικές παραβάσεις
 
23/07/2013
Ν. 4172/23-07-2013 - ΦΕΚ Α' 167/2013
Φορολογία Εισοδήματος..............κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμή (άρθρο 23 παρ. β), τεκμήρια διαβίωσης, τεκμήρια σε εμπόρους αυτοκινήτων (άρθρο 33 παρ. Γ) .....................
 
14/03/2013
Α.Π.: Δ15Β 1046771 ΕΞ2013/14-03-2013
Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. εμπόρων - εισαγωγέων δικύκλων
 
25/01/2013
Νόμος 4111/25-1-13 (ΦΕΚ Α' 18/2013) Άρθρο 44
Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης
 
04/01/2013
ΠΟΛ. 1004/4-1-2013 Ερμηνευτική του ΚΦΑΣ (Ν. 4093/12)
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών- Ερμηνευτική ΚΦΑΣ
 
12/11/2012
Ν. 4093/12-11-2012 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) & ''Αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας''
Στις σελίδες 5544-62 Υποπαράγραφος Ε1 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Κατάργηση πρόσθετων βιβλίων. Στις σελίδες 5565-6 Υποπαράγραφος Ε7 γενικές αλλαγές. Ειδικά: 7.α., βεβαίωση τελών προηγουμένων ετών. Ε7/3 Έλεγχος πληρωμής των τελών από Αατυνομική Αρχή.
 
31/12/2011
ΦΕΚ 268/31/12/2011 ''Παράταση Απόσυρσης''
 
13/10/2011
Α.Π.: ΔΕΦΚΔ 5043236 ΕΞ 2011 ''Κοινοποίηση των διατάξεων του αρθρου 35 του Ν.3986/2011''
 
10/10/2011
Α.Π.: ΔΕΦΚ 5035411 ΕΞ 2011 ''Κοινοποίηση διατάξεων του αρθρου 20 του Ν.4002/2011''
 
18/04/2011
Α.Π.: ΔΕΦΚΔ 5018268ΕΞ2011 ''Σχετικά με περιορισμούς στην ταξινόμηση αυτοκινήτων''
 
18/04/2011
Α.Π.: ΔΕΦΚΔ 5018346 ΕΞ2011 ''Διευκρινίσεις για παρ. 2 άρθρου 30 του Ν.3943/2011''
 
04/04/2011
Α.Π.: ΔΕΦΚΔ 50115043 ΕΞ 4.4.2011 ''Κοινοποίηση διατάξεων Ν.3943/2011(ΦΕΚ 66/Α) "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στελέχωση ελεγκτικών υπηρεσιών"
 
31/03/2011
Νόμος 3943/2011 (ΦΕΚ.66 Α' 31-3-2011)
Τεκμήρια στις εμπορίες αυτ/των...
 
19/11/2010
Α.Π.: ΔΕΦΚ 5048297 ΕΞ2010 «Συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων με την εφαρμογή των αριθμ. 715/2007 και 692/2008 Κανονισμών της Ε.Κ.»
 
25/10/2010
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5044507 ΕΞ2010 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α) – Αναπροσαρμογή των τελών Κυκλοφορίας του Έτους 2010)»
 
10/03/2010
ΠΟΛ 1019/Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου
 
06/03/2010
ΠΟΛ 1018 ''Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου''
«Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15 Μαρτίου 2010
 
01/03/2010
ΠΟΛ 1016 ''Τροποποίηση ΑΥΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ 1073/21.7.2004 για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ''
 
26/02/2010
ΠΟΛ 1015 ''Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009''
 
15/01/2010
ΠΟΛ 1003/15-01-2010
''Επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις''
 
08/04/2009
Α.Π.: 5013843 ''Κοινοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου για τη μείωση των συντελεστών τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών''
 
05/08/2008
Νόμος 3691/2008 (ΦΕΚ. 166/Α'/5-8-2008)
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.
 
13/12/2007
Αριθ. Πρωτ.: Φ.1635/915, 13-12-2007
Θέμα: Κοινοποίηση διάταξης σχεδίου νόμου για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας επιβατικών αυτοκινήτων...
 
18/05/2007
Α.Π.: 1049477/1092/267/Α0014 ''Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων αυτοκινήτων και δικαίωμα έκπτωσης του φόρου''
 
23/03/2007
ΠΟΛ 1056/Α.Π.: 1030440/10391/Β0012 - ΠΟΛ 1057/Α.Π.: 1030442/10392/Β0012 ''Εκπιπτόμενες & μη δαπάνες''
Συμπλήρωση της αριθμ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. - Συμπλήρωση της αριθ. 1017621/10262/Β0012/ ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 
07/02/2007
Ειδική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών ( η “ΠΟΛ 1018” ), με στοιχεία:Αρ. πρ. εξερχομένων της Γεν. Δ/νσης Φορολογίας – Δ/νσης Δ12, (Φορολογία Εισοδήματος) υπ’ αρ. 1013621/15014/Γ0012/7-2-2007
Τρέχοντες συντελεστές εξωλογιστικού προσδιορισμού - ΚΒΣ
 
19/01/2006
Ειδική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών ( η "ΠΟΛ 1004" ), με στοιχεία: Αρ. πρ. εξερχομένων της Γεν. Δ/νσης Φορολογίας - Δ/νσης Δ12, (Φορολογία Εισοδήματος) υπ' αρ. 1004925/15062/Γ0012/19-01-2006
Φορολογικοί συντελεστές καθαρού κέρδους 2006
 
17/12/2005
ΠΟΛ 1027/2006/17-12-05 ''Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων''
 
07/04/2004
Αριθμ. Πρωτ.: Φ 318/178, 07-04-2004
Θέμα: Κοινοποίηση των αριθμ.Φ111/49/27-01-2004 και Φ112/50/27-01-2004 αποφάσεις Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών...
 
02/03/2004
ΠΟΛ 1021/Α.Π.: 1019176/438/40012 ''Τύπος & περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων''
Τεκμήρια ιδιωτών
 
05/02/2004
ΦΕΚ. 207, τεύχος Β΄/ 05-02-2004
 
05/11/2003
Α.Π. 1098100/5848/698/0014Β' ''Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε επισκευές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πωλούνται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45''
Χειρισμός ΦΠΑ σε αυτοπαράδοση
 
16/05/2002
ΠΟΛ 1151/Α.Π.1042845/706/Τ.&Ε.Φ. ''Τέλος άδειας οχήματος για την αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας''
Κόστη αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας
 
16/04/2002
Α.Π.: 1029423/202/0015 ''Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 ΑΥ20-3-2002) και του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 ΑΥ2-11-2001), που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.''
Πληρωμές ποσών 15000 ευρώ & άνω με επιταγές
 
20/03/2002
Α.Π.: Π672/51 ''Οδηγίες για τη δυνατότητα ή μη εφαρμογής του Ειδικού Καθεστώτος Φορολογίας του Περιθωρίου Κέρδους, στα μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα που εισάγονται από τρίτες προς την ΕΕ χώρες.''
ΦΠΑ εισαγωγής τρίτων χωρών
 
28/01/2002
ΠΟΛ 1015/Α.Π. 1008112/30/Τ & ΕΦ ''Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς, ακινησίες κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης''
Τέλη ακινησίας ΔΧ
 
24/01/2002
Α.Π.: 1019141/1171/2002/0014 ''Εφαρμογή της 13 ης Οδηγίας 86/560/ΕΟΚ μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας για αμοιβαία επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας.''
ΦΠΑ Ελλάδας - Ελβετίας
 
07/12/2001
Α.Π.: 1108676/923/0015 ''Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από ιδιώτες - πωλητές εγκατεστημένους σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ''
Παραστατικά συνδιαλλαγών με ξένους
 
31/01/2001
Α.Π.: Δ126/62 - Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ στη χώρα μας για αγορές από Ε.Ε.
''Ακολουθούμενη διαδικασία για την καταβολή, στη χώρα μας, του Φ.Π.Α., που αναλογεί στις βάσεις αυτοκινήτων οχη­μάτων, που αγοράζουν από άλλο Κράτος - Μέλος (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) πρόσωπα εγκατεστημένα στο εσωτερικό της χώρας»
 
31/01/2001
ΠΟΛ 1390/Α.Π.: 118168/7235/694/0014 ''Επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο, που είναι εγκαταστημένες σε άλλη χώρα και επιβαρύνονται με ΦΠΑ στην Ελλάδα''
Προϋποθέσεις συμψηφισμών ΦΠΑ
 
07/11/2000
Ν. 2859/07-11-2000 - ΦΕΚ Α' 248 Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ
Α) Άρθρο 19 §4, περίπτωση Β' ''όχι ΦΠΑ στον ΦΠΑ'', Β) Μετονομασία του 36α, σε Άρθρο 45.......
 
11/07/2000
Α.Π.: 1062797/1291/Α0012 ''Προσδιορισμός τεκμαρτής δαπάνης μεταχειρισμένων αυτοκι­νήτων που αγοράζονται από επιχειρήσεις αγοραπωλησίας αυτοκινήτων''
Τεκμήρια εμπορίας αυτοκινήτου
 
01/06/2000
ΠΟΛ 1184/01-06-2000 ''Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 16 του ν. 2753/1999''
Τέλη Κυκλοφορίας - Φάκελοι Αυτοκινήτων - Αλλαγή Διεύθυνσης - Ακινησίες - Περιορισμοί Μεταβίβασης - Ενέργειες σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της Μεταβίβασης - Αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ.
 
20/01/2000
ΠΟΛ 1023/20-1-2000 ''Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 μετά την έναρξη ισχύος από 16.11.98 των διατάξεων του Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/8.2.99)
Δεν λαμβάνεται υπόψιν το τέλος ταξινόμησης (Τ.Τ.) στην διαφορά αγοράς πώλησης για το περιθώριο κέρδους
 
16/12/1999
Α.Π. 1117903/1226/Τ.&.Ε.Φ./16-12-1999 ''Κοινοποίηση του άρθρου 16 του ν. 2753/1999''
Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 16 και της περιπτ. η του άρθρου 26 του ν. 2753/1999, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α 249/17-11-1999) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε θέματα αρμοδιότητας μας.
 
11/09/1997
Ν. 2523/11-09-1997 - ΦΕΚ Α' 179
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στην φορολογική νομοθεσία ............
 
27/11/1995
Ν. 2362/27-11-1995 - ΦΕΚ Α' 247
Φορολογικά θέματα και στο άρθρο 115 τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων ...........
 
10/04/1995
ΠΟΛ 1104/10-4-1995 ''Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν.1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94''
ΦΕΚ 238Α/29.12.1994 ''Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 36Α και 36Β''
 
14/02/1995
ΠΟΛ 1041/14-02-1995
Κοινοποίηση της αριθμ. 588/94, γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την υπαγωγή ή μη του Ε.Π.Ε.Τ. αυτοκινήτων στο ΦΠΑ (όχι ΦΠΑ στο Ε.Π.Ε.Τ.)
 
29/12/1994
Ν. 2275/29-12-1994 - ΦΕΚ Α' 238
Εφαρμογή του άρθρου 36α, Άρθρο έβδομο ............
 
21/08/1986
Ν. 1642/21-08-1986 - ΦΕΚ Α' 125
Άρθρο 36Α
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies